Med säkerheten i fokus
Carl Bro AB är ett stort konsultföretag med verksamhet i främst Sverige, Danmark och England. I Sverige har företaget cirka 800 konsulter och består av 50 enheter på 25 orter. Lars-Göran Blom är chef för enheten i Eskilstuna, som mestadels är inriktad på att utföra säkerhetsanalyser och projektering av anläggningar med särskilda skyddskrav. De främsta kunderna är inom totalförsvaret.
Verksamheten i Eskilstuna bygger till 75 procent på det svenska totalförsvaret, och projekten som företaget arbetar med är därför ofta sekretessbelagda och kan inte beskrivas i detalj här. Upplägget för ett projekt kan exempelvis vara att försvaret tänker bygga om en anläggning med särskilda säkerhets- och skyddskrav; Carl Bro AB tar då fram ritningar och studerar de säkerhets- och skyddsmässiga aspekterna, genomför en skyddsanalys och lägger därefter fram förslag på säkerhetsanpassning.
Carl Bro AB utför projektering och analys inom säkerhet och skydd i det svenska försvarets underjordiska anläggningar. De hot som projekten utsätts för och ska skyddas emot är exempelvis terroristattacker, gas, explosioner och elektromagnetisk puls. Carl Bro AB tittar främst på den tunga säkerheten; de byggnader och anläggningar som man ser över ska vara bra rustade att klara dessa hot. Carl Bro AB är det enda stora konsultföretaget på den svenska marknaden som ägnar sig åt detta.

Eftersom Eskilstunaenheten är beroende av den svenska försvarspolitiken, samtidigt som försvarets budget stramas åt, kommer de i framtiden i högre grad att rikta sig till den klassiska privata marknaden. Man erbjuder exempelvis projektering av VVS, larm och el, områden där man har stor kompetens. Man har lång erfarenhet av konsultverksamhet, som i framtiden kommer att rikta sig i högre grad till den privata marknaden. Det må vara lite oroande att det svenska totalförsvaret får en allt mindre budget samtidigt som steget till den privata marknaden inte är så lätt, men Lars-Göran ser framtiden an med tillförsikt:
– Jag tror att Carl Bro kommer att klara sig bra i framtiden, säger han.

Carl Bro

Bransch:
Service / Tjänster

Telefon: 016-154231
Fax: 016-154241


Email:
lars-goran.blom@carlbro.se

Hemsida:
www.carlbro.se

Adress:
Carl Bro
Box 332
63105 Eskilstuna

| 13 SENASTE FÖRETAGEN